RİSK ANALİZLERİ

3

RİSK ANALİZLERİ
Risk analizi; İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelere yol açan risklerin skorlanması ve skorlama ve önem derecesine göre kontrol planlamasının yapılarak tehlikenin giderilme çalışmalarının bütününü ifade etmektedir. Kimler Risk analizi yaptırmalıdır? 6331 nolu iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapmasında 1 çalışanı olan işletmeler dâhil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler olan tüm firmaların yaptırması gerekmektedir. Risk analizi gerektiren durumlar ve geçerlilik süreleri; işyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir: Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi. c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. Risk analizi geçerlilik süreleri Risk değerlendirme yönetmeliğine göre; Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.